Notiks zemes nomas tiesību izsole

Ciblas novada pašvaldībā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  notiks Ciblas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6898-003-0055 – 6,6 ha platībā  zemes nomas tiesību iegūšana.

       Izsole notiks Ciblas novada pašvaldības administratīvās ēkas telpās 2020.gada 16. septembrī plkst.9.30

      Izsoles dalībniekus reģistrē Ciblas novada pašvaldībā,  adrese: Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, 3.stāvā pie kancelejas vadītājas  darba laikā (darba dienās no plkst.9.00-15.00) līdz 2020.gada 15. septembra  plkst.12.00 

       Izsolē piedāvātā objekta sākotnējā nomas maksa gadā ir EUR 370,50  (bez PVN), kas ir izsoles sākumcena.

       Izsoles dalībniekiem, lai reģistrētos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā reģistrācijas maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10,00 (desmit eiro un 00 centi) un drošības nauda – EUR 30,00 (trīsdesmit eiro un 00 centi).

         Nodrošinājuma naudu un reģistrācijas maksa par izsoli jāieskaita Ciblas novada pašvaldības kontā: LV57PARX0012469710001, banka: AS Citadeles banka, kods PARXLV22.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs www.ciblasnovads.lv un Ciblas novada pašvaldībā (Domes nams, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads) kancelejā darba laikā (darba dienās no plkst.9.00-15.00).

Uz augšu