Izsolē – pašvaldības nekustamais īpašums

1.Ciblas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu „SMILGAS”, kadastra numurs 6890-005-0387-003, Ciblas novada Pušmucovas pagastā, kas  ir administratīvā ēka.

2.Izsolāmā objekta nosacītā cena – EUR  1300,00 (viens  tūkstotis trīs simti  euro)

Personas, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā reģistrācijas maksu – EUR 10,00 (desmit euro),  nodrošinājuma naudu  – EUR 130,00   ( viens simts trīsdesmit  euro) pašvaldības kontā;

Ciblas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000041258, juridiskā adrese:                                                  ‘’Domes nams’’, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads.                                   

AS Citadele banka

Konts:LV57PARX0012469710001

Kods: PARXLV22

Izsoles solis – EUR 60,00 (sešdesmit  euro).

Izsole notiks 07.10.2020. plkst. 9.30 Ciblas novada domes administratīvās ēkas  zālē (1.stāvs)

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domes kancelejā darba dienās no plkst. 9.00. – 15.00 un mājaslapā: www.ciblasnovads.lv

Uz augšu