Izsolē – pašvaldības nekustamais īpašums

1.Ciblas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu „ZEMNIEKS”, kadastra numurs 6890-005-0368, Ciblas novada Pušmucovas pagastā, kas  sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6890-005-0367 2,5 ha platībā un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6890-005-0368-001.

2.Izsolāmā objekta nosacītā cena – EUR  11 600,00 (vienpadsmit  tūkstoši seši simti  euro)

Personas, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā reģistrācijas maksu – EUR 10,00 (desmit euro),  nodrošinājuma naudu  – EUR 1 160,00   ( viens tūkstotis viens simts sešdesmit  euro) pašvaldības kontā;

Ciblas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000041258, juridiskā adrese:                                                  ‘’Domes nams’’, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads.                                   

AS Citadele banka

Konts:LV57PARX0012469710001

Kods: PARXLV22

Izsoles solis – EUR 500,00 (pieci simti  euro).

Izsole notiks 21.10.2020. plkst. 9.30 Ciblas novada domes administratīvās ēkas  zālē (1.stāvs)

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domes kancelejā darba dienās no plkst. 9.00. – 15.00 un mājaslapā: www. ciblasnovads.lv

Uz augšu