Ciblas novada pašvaldības izglītības iestādes uzsāk dalību projektā „PuMPuRS”

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Projekta ietvaros pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem. Ir izveidota vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu izglītojamos un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.

Ciblas novada pašvaldība šī gada jūlijā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par projekta īstenošanu novadā. 

Ar 2020./2021.māc.g. projektā iesaistīsies Ciblas vidusskola un Pušmucovas pamatskola. Projekta ietvaros notiks individuālas konsultācijas 5.-12. klašu skolēniem. Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveidos individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtēs riskus un paredzēs nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai.

Ir paredzēts, ka konsultācijas skolēniem tiks sniegtas, sākot ar šī gada 21. septembri.

Projekta koordinatore Ciblas novadā Sarmīte Leščinska

Uz augšu