Blontos uzņēmējdarbības vajadzībām pārbūvē ēku

Septembrī, īstenojot apjomīgu kopprojektu ar Ludzas un Kārsavas novadu pašvaldībām, piesaistot ERAF finansējumu, tika uzsākta noliktavas ēkas Darbnīcu ielā 6, Blontu ciemā, Ciblas novadā pārbūve. Ēka, kuras kopējā platība ir 1666 m2, pārbūvējot tiks pielāgota uzņēmējdarbības vajadzībām.

Būvnieks pārbūvi ir sācis ar demontāžas darbiem un jumta pārbūvi.

Darbi norit saskaņā ar apstiprinātu darba plānu, tas nosaka, ka visi ēkas pārbūves darbi ir jāpabeidz līdz nākamā gada maijam.

Saskaņā ar līgumiem un darba grafiku gan domes ēkā, gan objektā regulāri notiek būvsapulces. Ņemot vērā ēkas stāvokli un vecumu, darbu gaitā tiek konstatētas arī neparedzētas problēmas, nākas veikt precizējumus izstrādātajā būvprojektā. Nepieciešamās korekcijas tiek veiktas, risinājumus meklējot kopīgi un sadarbojoties visām pusēm.

Būvnieks – SIA „Latgalija”.

Būvuzraugs – SIA „BaltLine Globe”, būvuzraugs Uldis Stuklis.

Autoruzraugs – SIA „Rēzeknes Būvprojekts”, autoruzraugs Jānis Zīmeļs.

Ēkas teritorija ir iežogota. Lūdzam iedzīvotājus ievērot drošības prasības un nenākt būvlaukuma teritorijā!

Kopējie projekta attiecināmie izdevumi visās trijās pašvaldībās sastāda 2 570 260,73 eiro.

Ražošanas ēkas pārbūves projekta izmaksas, ko sastāda būvniecība, būvuzraudzība un autoruzraudzība, ir tuvu pusmiljonam eiro, kas ir lielākais Ciblas novada pašvaldības realizētais projekts.

Projekts “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” (Nr. 5.6.2.0/20/I/007) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.

Mārīte Romanovska, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu