Pārbūvēts grants ceļa Z – 6 posms

Ir pabeigta Ciblas novada pašvaldības autoceļa Z – 6 Franapole – Ražanova pārbūve 1,5 km garumā. Tas bija iespējams, realizējot projektu „Ciblas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve, 2. kārta” Nr. 19-01-A00702-000029. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai  (ELFLA). Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Projekta kopējās izmaksas sasniedza 136 949.62 eiro, t.sk. attiecināmās izmaksas – 136 895.05 eiro. Publiskais finansējums, ko projektam nodrošina Lauku atbalsta dienests, sasniedza 123 205,55 eiro. Tas tiks ieskaitīts pašvaldības budžetā pēc tam, kad objekts nodots ekspluatācijā un LAD veicis dokumentu un objekta pārbaudi.

 Lai darbi noritētu raiti, Ciblas novada pašvaldība Valsts kasē ņēma aizdevumu gandrīz 130 tūkstošu eiro apmērā (lēmums par to tika pieņemts domes sēdē 26.05.2020.).

SIA „MIKOR” jūnijā uzsāka būvdarbus uz ceļa Z 6 Franapole – Ražanova posma. Tika pārbūvēts grants segums, sakārtotas esošās un izbūvētas jaunas nobrauktuves uz īpašumiem, novākts apaugums (krūmi, koki ceļmalā), sakārtoti notekgrāvji.

Projekts īstenots plānotajā termiņā.

Projekta autoruzraudzību nodrošināja Kaspars Kubuliņš no SIA „RK Projekti”, bet būvuzraudzību – Armīns Saidāns no SIA „R4F”.

Mārīte Romanovska, Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu