Amatiermākslas kolektīvi darbojas arī 2020. gadā!

2017. gadā Ciblas novada pašvaldība LAD atbalstīta projekta ietvaros deviņiem novada amatiermākslas kolektīviem darināja skatuves tērpus. Šī projekta kopējās izmaksas – 38 430,58 eiro.

2020. gads kultūras jomā ir ļoti smags. Dažādu ierobežojumu dēļ, kas ieviesti ar mērķi ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību, arī Ciblas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīviem maz bija iespēju uzstāties koncertos un citos pasākumos. Tomēr katra vismazākā iespēja tika izmantota!

Tā Ciblas Tautas nama deju kopa „EversS”, ko vada Anda Sprūža, šogad bija gana aktīva. Arī Pušmucovas TN pašdarbības kolektīvi, ko vada Ināra Dovgiallo un Inese Mikaskina, dziedāja un dejoja uz daudzām skatuvēm Ciblas novadā un ārpus tā.

Ciblas TN „EversS” dejo arī 2020. gadā!

Ciblas TN vadītāja Sandra Beļavska informē, ka februārī dejotājas piedalījās Ciblas un Līdumnieku pašdarbnieku Sveču dienas koncerts “No visas sirds” Ciblas TN, kā arī Starpnovadu deju kopu koncertā “Deju karuselis” Sīļukalna TN.

Bija plāni arī uz pavasari, bet atnāca 12. marts ar ierobežojumiem… Tomēr līdz ar citiem Latvijas pašdarbniekiem 4. maijā „EversS” piedalījās virtuālajā tautu tērpu gājienā “Uzvelc tautu tērpu par godu Latvijai”.

 12. septembrī „EversS” ar prieku piedalījās tradicionālajā Sieviešu deju kopu festivālā “Spīganu dejas ezera atspulgā”, kas šogad bija organizēts Mazsalacas novada Sēļu muižā.

Vēl arī oktobra sākumā dejotājas paspēja iepriecināt skatītājus Rudens tirdziņā, kas 4. oktobrī notika Ciblā.

Pušmucovieši – dejo un dzied!

Pušmucovas TN deju kolektīvs „Māra”, kuru vada Inese Mikaskina, gatavojās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 30.janvārī Ludzā notika visu tuvējo skolēnu deju kolektīvu sadancis, kurā piedalījās arī pušmucovieši. 22.februāri „Māra” uzstājās deju koncertā „Jedritvai kociņ, deju mīlam!”, kas notika Malnavas koledžā. Un 6. martā Ludzā notika skate, žūrijas priekšā stājās arī „Māra”. Diemžēl XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki šogad nenotika.

Ināras Dovgiallo vadītie pašdarbības kolektīvi dziedāja augu gadu!

24. februārī Pušmucovas TN vecākajai paaudzei bija organizēts Aizgavēņu pasākums, seniorus ar savu uzstāšanos iepriecināja bērnu folkloras kopa „Olūteņi”.

„Pušmucovas puišu apvienība” dziedāja koncertā „Deju karuselis”, kas 8. februārī notika Sīļukalna TN, bet 7. martā – koncertā „Pavasaris un sievietes” Mērdzenes TN.

Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis „Olūti” 21. jūnijā ikvienu aicināja uz Vasaras saulgriežu svinēšanu Nūraugu pļavās. Bet jūlijā, kad bija atcelti visstingrākie pulcēšanās ierobežojumi, ar lielu prieku piedalījās savu kolēģu jubilejās: 24. jūlijā uzstājās Mērdzenes etnogrāfiskā ansambļa „Mārga” 55 gadu jubilejas koncertā, 26. jūlijā – Bozovas etnogrāfiskā ansambļa 40 gadu jubilejas koncertā „Dzied, moseņa, tu pret mani”.  Un septembra beigās „Olūti” vēl paspēja uzstāties tradicionālajos Staprnovadu XVII Tautas muzikantu svētkos Pušmucovas Tautas namā.

Muzicēja arī Zvirgzdenes lauku kapela

Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Ruciņa atzīst, ka pagasta pašdarbības kolektīviem šogad diemžēl nesanāca piepildīt savas ieceres:

– Daudz no tā, ko bijām plānojuši, izpalika visiem zināma iemesla dēļ – pandēmija. Tomēr mazliet izbaudījām koncertēšanas prieku. Zvirgzdenes lauku kapela 15. februārī piedalījās XVIII Ziņģētāju un stāstnieku vakarā Viļānos, 24. jūlijā – Kārsavas novada Mērdzenes etnogrāfiskā ansambļa “Mārga” 55 gadu jubilejas koncertā, 1. augustā – Tautas muzikantu svētkos Madonas novada Barkavā un 26. septembrī – Rudens večerinkā  Pušmucovā.

Uz augšu