Izglītības iestāžu audzēkņiem tiek sniegts ēdināšanas atbalsts

Ciblas novada pašvaldības domes sēdē tika nolemts turpināt sniegt ēdināšanas atbalstu skolēniem, kas sakarā ar valstī noteiktās ārkārtas situācijas ierobežojumiem neapmeklē izglītības iestādes un mācās attālināti, un pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem, ja PII vai grupiņā noteikta karantīna.

Atbalsts no pašvaldības budžeta paredzēts Ciblas novada pašvaldībā deklarētajiem izglītojamajiem, kuru ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, un izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm.

Domes sēdē tika nolemts:

  1. Nodrošināt  pārtikas komplektus par kopējo summu  30 EUR mēnesī  katram  Ciblas novada pašvaldībā deklarētajam izglītojamajam, kura ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, un izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, kurš apgūst vispārējās izglītības programmu kādā no Ciblas, Ludzas, Kārsavas un Zilupes novadā esošajām vispārējās izglītības iestādēm attālinātā mācību procesa laikā.
  2. Vienu reizi mēnesī izmaksāt kompensāciju pārtikas iegādei par katru bērnu 1,00 EUR apmērā par vienu darba dienu pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurām ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, gadījumā, ja pirmsskolas izglītības iestādē vai grupiņā ir noteikta karantīna.
  3. Apstiprināt Kārtību, kādā mazaizsargāto iedzīvotāju ģimenes var saņemt pašvaldības ēdināšanas atbalstu izglītojamiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību (domes lēmuma 1. pielikums).
  4. Lēmuma izpildi nodrošināt no Ciblas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pielikumā – Pieteikuma veidlapa atbalstam un Kārtība, kādā mazaizsargāto iedzīvotāju ģimenes var saņemt pašvaldības ēdināšanas atbalstu izglītojamiem

FOTO: gastronom.ru

Uz augšu