Šogad noteikti divi NĪN samaksas termiņi

Šogad Ciblas novada pašvaldībā būs 2 termiņi, kad maksāt nekustamā īpašuma nodokli: 15.07.2021. un 15.11.2021. Tas tika nolemts domes sēdē š.g. 11. janvārī.

Ik gadu ir četri nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) samaksas termiņi: 31. marts, 15. jūlijs, 15. augusts, 15. novembris (var būt nelielas izmaiņas datumos). Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas nolūkā, kā arī ņemot vērā Administratīvi teritoriālās reformas nosacījumus, tiek pieļauta iespēja NĪN termiņu pārcelt, pieņemot attiecīgu pašvaldības lēmumu.

Ciblas novada pašvaldības domes sēdē, kas notika 11. janvārī, tika nolemts pārcelt NĪN samaksas termiņus:

31. marta un 17. maija termiņu pārcelt uz 15. jūlija termiņu;

16. augusta termiņu pārcelt uz 15. novembra termiņu.

Attiecīgi šogad būs 2 termiņi, kad maksāt nodokli: 15.07.2021. un 15.11.2021.

Šie termiņi tiks piemēroti visiem NĪN aprēķiniem un pārrēķiniem, t.sk. arī NĪN papildus aprēķiniem par 2020. gada neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

NĪN var maksāt arī agrāk, neatliekot uz pēdējo termiņu, pēc kura tiks rēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Latvijā Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu veic uzņēmums SIA ZZ dats.

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos – pagastu pārvalžu kasēs (šobrīd, kamēr ir ārkārtas situācija valstī – tikai Blontos), bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Informējam, ka šobrīd sākam gatavot aprēķinus un paziņojumus par NĪN maksāšanu, tie tiks sagatavoti līdz 10. februārim un izsūtīti februārī. 

Ja vēlaties Paziņojumu par NĪN maksāšanu saņemt elektroniski, sazinieties! E-pasta adrese: marite.romanovska@ciblasnovads.lv/.

Mārīte Romanovska, Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu