Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes novadā

2020./2021.māc. g. Ciblas novada pašvaldības  skolās turpinās projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001) aktivitātes. Tiek sniegts atbalsts skolēniem mācībās STEM un vides jomā.  

2.semestrī, ņemot vērā attālināto mācību procesu, prioritāri tiek sniegts atbalsts mācību satura apguvei. Ciblas vidusskolā tiek attālināti sniegts atbalsts   izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām matemātikā, tiek organizēts  individuālais darbs matemātikā izglītojamajiem ar augstiem mācīšanās sasniegumiem.  Ieplānotās datorpulciņa nodarbības notiks, kad tiks atcelti ārkārtas pasākumi infekcijas Covid-19 ierobežošanai.

Lai skolēni veiksmīgi apgūtu matemātikas un dabaszinību mācību stundās apgūto vielu, Pušmucovas pamatskolā attālināti notiek pedagoga palīga nodarbības. Interešu izglītības nodarbības programmēšanā notiks saskaņā ar MK rīkojumu.

                                                     Projekta koordinatore Sarmīte Leščinska

Uz augšu