Visiem Ciblas novada skolu audzēkņiem tiks sniegts ēdināšanas atbalsts

Sakarā ar valstī noteiktās ārkārtas situācijas ierobežojumiem joprojām skolēni mācās attālināti. Ciblas novada pašvaldības deputāti domes ārkārtas sēdē 9. februārī nolēma sniegt ēdināšanas atbalstu visiem skolēniem, kas mācās Ciblas vidusskolā un Pušmucovas pamatskolā, un IESTĀDES KARANTĪNAS GADĪJUMĀ – visiem Blontu pirmsskolas izglītības iestādes (PII) un Ciblas PII audzēkņiem.

Ēdināšanas atbalsts skolēniem

Pārtikas komplekta apmērs – 30 eiro mēnesī jeb 7,50 eiro nedēļā. Piešķirot šo atbalstu, netiks izvērtēts ģimenes ienākumu līmenis, vienīgais nosacījums – tas nepienāksies, ja atbalsts ēdināšanai ir saņemts citā pašvaldībā.

Ciblas novada pašvaldībā deklarētajiem izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kam ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam,  30 eiro liels ēdināšanas atbalsts pienākas arī tad, ja tie mācās kādā no Ciblas, Ludzas, Kārsavas un Zilupes novada skolām.

Lai saņemtu minēto atbalstu, skolēna likumiskajam pārstāvim (vecākiem) vai arī pašam skolēnam, ja viņš ir jau pilngadīgs, jāaizpilda pašvaldības mājaslapā publicētā pieteikuma veidlapa un pieteikums jāiesniedz pašvaldībai elektroniski vai pa pastu, vai personīgi kādā no pagastu pārvaldēm. Uz visu attālinātā mācību procesa laiku iesniedz vienu pieteikumu.

Pārtikas komplektu saņemšana organizēta vienu reizi divās nedēļās tirdzniecības vietās (veikalos), ar kurām pašvaldība noslēdz līgumu un paziņo atbalsta pretendentiem. Veikalu darbinieki nodrošinās pārtikas komplektu sagatavošanu un izdali, ievērojot noteiktās higiēnas prasības, drošības un aizsardzības pasākumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Kompensācija PII audzēkņiem – karantīnas periodā

Kompensācija 1 eiro par karantīnas perioda darba dienu tiks aprēķināta katram Blontu pirmsskolas izglītība iestādes (PII) un Ciblas PII audzēknim, neizvērtējot ģimenes ienākumu līmeni. Izmaksa tiks veikta vienu reizi mēnesī.

Šī kompensācija tik aprēķināta tikai tajā gadījumā, ja pirmsskolas izglītības iestādē vai grupiņā ir noteikta karantīna.

Lai saņemtu atbalstu, jāaizpilda pašvaldības mājaslapā publicētā pieteikuma veidlapa un pieteikums jāiesniedz pašvaldībai.

Finansējums – no pašvaldības budžeta

Lēmuma izpildei par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem tiks atvēlēti Ciblas novada pašvaldības budžeta līdzekļi.

Ar domes lēmumu noteiktas atbildīgās personas:

  • Ciblas novada skolās – sociālais pedagogs;
  • Skolā Ludzas, Kārsavas un Zilupes novadā – sociālais dienests;
  • Pirmskolas izglītības iestādēs – PII vadītāja.

Sagatavojusi Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu