Ģimenes valsts pabalsta saņēmēja maiņa, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, līdz 1. martam

Vienreizēju atbalstu ģimenēm par katru bērnu 500 eiro apmērā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) izmaksās līdz 2021. gada 31. martam personām, kuras laika posmā no 2021. gada 1. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām saņem vienu no šiem VSAA piešķirtajiem pabalstiem:

  • bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam;
  • ģimenes valsts pabalstu;
  • piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti.

Bāriņtiesu likumā noteikts, ka bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses, lemj par valsts sociālo pabalstu izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu. Tātad – gadījumos, kad vecākiem rodas domstarpības par šo jautājumu, bāriņtiesa pieņem lēmumu par pabalsta izmaksu.

VSAA neizšķir vecāku strīdus un nav tiesīga  pārtraukt jau piešķirtā pabalsta izmaksu, pamatojoties tikai un vienīgi uz otra vecāka iesniegumu. VSAA pārtrauc izmaksāt pabalstu, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.

Svarīgi!!!

Ja vecākiem pastāv domstarpības par kāda no minētajiem pabalsta izmaksu otram vecākam, aicinām personas līdz 2021. gada 1. martam vērsties Ciblas novada pašvaldīas bāriņtiesā ar iesniegumu par pabalsta izmaksu viņam.

Situācijā, kad bāriņtiesa līdz 2021. gada 1. martam saņems iesniegumu no personas ar lūgumu par kāda no pabalsta izmaksas maiņu un piešķiršanu personai, kura faktiski audzina bērnu, bāriņtiesa nekavējoties par to informēs VSAA un VSAA uz minētā iesnieguma pamata būs tiesīga veikt jau piešķirtā pabalsta, kā arī vienreizēja atbalsta izmaksas apturēšanu līdz brīdim, kamēr bāriņtiesa pieņems lēmumu, kurš no vecākiem ir bērna faktiskais audzinātājs un ir tiesīgs turpmāk saņemt pabalstus par bērnu. 

Pēc minētā iesnieguma saņemšanas, bāriņtiesa uzsāks administratīvo lietu un atbilstoši bērna labākajām interesēm, izvērtēs, kuram no vecākiem būs turpmāk tiesības saņemt kādu no iepriekš minētajiem pabalstiem, tostarp vienreizējo atbalstu par bērnu. Ja personas iesniegums par pabalsta izmaksas maiņu tiks saņemts pēc 2021.gada 1.marta, bāriņtiesa ziņas par administratīvās lietas ierosināšanu nesniegs VSAA un vienreizējo atbalstu saņems vecāks, kuram šobrīd ir tiesības uz kādu no minētajiem pabalstiem.

Ciblas novada bāriņtiesas kontaktinformācija:

e-pasts: cibla.borintisa@inbox.lv,

m.t. 26174832 (Astrīda Kozlovska)

Uz augšu