Par kandidātu sarakstu iesniegšanu pašvaldību vēlēšanām

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanām notiks no 2021.gada 17.marta līdz 6.aprīlim

Saraksti jāiesniedz attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai.

Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas adrese: Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldība, 2.stāva konferenču zāle.

Darba laiks:

Trešdien, 17.03. plkst. 12.00 – 16.00,

Ceturtdien, 18.03. plkst. 9.00 – 13.00,

Trešdien, 24.03. plkst. 12.00 – 16.00,

Ceturtdien, 25.03. plkst. 9.00 – 13.00,

Trešdien, 31.03. plkst. 12.00 – 16.00,

Otrdien, 06.04. plkst. 9.00 – 18.00.

LŪGUMS! Kandidātu sarakstu iesniedzējiem iepriekš saskaņot kandidātu sarakstu iesniegšanas laiku ar Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Ivetu Gajevsku (tālr. 29285407).

Prasības deputātu kandidātu saraksta iesniegšanai

Ar kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību var iepazīties Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4.nodaļā “Kandidātu sarakstu iesniegšana” un CVK 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcijā. 

Deputātu kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām var iesniegt:

 1. reģistrēta politiskā partija,
 2. reģistrētu politisko partiju reģistrētas apvienība;
 3. divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā.

Tiesības kandidēt pašvaldību vēlēšanās:

Lai drīkstētu kandidēt pašvaldību vēlēšanās, deputāta kandidātam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 1. jābūt Latvijas vai citas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts pilsonim;
 2. jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā;
 3. jābūt reģistrētam Latvijas Vēlētāju reģistrā;
 4. vēlēšanu dienā (2021. gada 5. jūnijā) ir jābūt sasniegušam (-ai) 18 gadu vecumu.

Deputāta kandidāts (-e) drīkst kandidēt pašvaldību vēlēšanās, ja kandidātu saraksta iesniegšanas dienā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā:

1) viņam (-ai) ir bez pārtraukuma reģistrēta dzīvesvieta vismaz kopš 2020. gada 26. jūnija

vai

2) viņš (-a) ir nostrādājis (-usi) kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu” vismaz kopš 2020. gada 26. decembra

vai

3) viņam (-ai) attiecīgās pašvaldības teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Kandidātu saraksta sagatavošana

Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisija, pamatojoties uz kandidātu saraksta gatavotāja parakstītu iesniegumu, ko iesniedz Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai klātienē vai elektroniski uz e-pastu: iveta.gajevska@ludza.lv.

Pieteikumā jānorāda:

1)      partijas vai partiju apvienības nosaukums,

2)     kandidātu saraksta gatavotāja vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasta adrese,

3)     lūgums piešķirt šai personai piekļuves tiesības darbam ar kandidātu sarakstu gatavošanas lietojumprogrammu 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās,

4)      pieteikuma sastādīšanas datums un vieta.

Ja kandidātu sarakstu iesniedz partija vai partiju apvienība, kandidātu sarakstu nosaukumam jāatbilst attiecīgās partijas, partiju apvienības nosaukumam.

Ja kandidātu sarakstu iesniedz divas vai vairākas partijas kopīgi, apvienību nereģistrējot, tad kandidātu saraksta nosaukumā jābūt visu apvienībā ietilpstošo partiju nosaukumiem.

Kandidātu sarakstam jāpievieno šādi dokumenti:

 1. kandidātu sarakstā ietvertā kandidāta parakstīts paziņojums, ka viņš piekrīt kandidēt attiecīgajās domes vēlēšanās un piekrīt savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām;
 2. kandidātu sarakstā ietvertā kandidāta parakstīta deklarācija, ka viņš atbilst Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 8.panta prasībām un uz viņu neattiecas likuma 9.pantā minētie ierobežojumi;
 3. šādas katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstītas ziņas:
  • kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, datums un mēnesis, dzimums, ja vēlas, — arī tautība,
  • personas kods,
  • ārvalsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir,
  • reģistrētā dzīvesvieta Latvijā (valstspilsētas pašvaldība vai novads),
  • darbavietas un ieņemamie amati (arī amati politiskajās partijās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, biedrībās un nodibinājumos) vai — ja darbavietas nav — nodarbošanās, statuss,
  • kādas izglītības iestādes beidzis (kurā gadā, kādā specialitātē vai programmā),
  • pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi,
  • ir vai nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,
  • ja kandidāts ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, — kandidāta apliecinājums, ka Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir, viņam nav ar tiesas spriedumu liegtas tiesības kandidēt un tikt ievēlētam;
 4. visu sarakstā ietverto kandidātu parakstīta priekšvēlēšanu programma, kuras apjoms nedrīkst pārsniegt 4000 iespiedzīmes.

Ja persona kandidē pašvaldībā, kurā viņai pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, kandidātu sarakstam jāpievieno notariāli apliecināts zemesgrāmatas akta noraksts vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par nekustamā īpašuma piederību.

Ja persona kandidē pašvaldībā, kurā viņa ir nostrādājusi (kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vismaz (bez pārtraukuma) kopš 2020. gada 26. decembra, kandidātu sarakstam jāpievieno attiecīgi darba devēja vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņa.

Kandidātu saraksts jāparaksta attiecīgās partijas vai partiju apvienības lēmējinstitūcijas (-u) pilnvarotajai personai.

Kandidātu sarakstu un pievienojamos dokumentus var parakstīt arī ar drošu e-parakstu un iesniegt vēlēšanu komisijai datu nesējā.

Pašvaldību vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem personas, kuras:

1) izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās,

2) ir sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta,

3) kurām likumā paredzētajā kārtībā tiesa ir nodibinājusi aizgādnību,

4) kuras Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradušās nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimušas ar psihisku slimību, kas tām atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurām sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;

5) pēc 1991.gada 13.janvāra darbojušās PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās,

6) ir vai ir bijušas PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki,

7) ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pašvaldību vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta,

8) citu ES dalībvalstu pilsoņi, ja viņiem nav tiesību kandidēt un tikt ievēlētiem savas pilsonības valstī.

Pašvaldību vēlēšanās kandidātu sarakstā pieteikto kandidātu skaits drīkst par trim kandidātiem pārsniegt attiecīgajā domēm ievēlējamo deputātu skaitu. Ludzas novadā – 18 kandidāti var būt ierakstīti sarakstā (15+3). Minimālais kandidātu skaits, ko drīkst iekļaut kandidātu sarakstā, ir viens.  

Drošības nauda 225 eiro

Drošības nauda par kandidātu sarakstu 2021. gada domes vēlēšanām ir 15 eiro par katru domē ievēlējamo deputātu. a domē jāievēlē 15 deputāti, tad drošības nauda, kas jāiemaksā par katru kandidātu sarakstu, būs 15×15 eiro jeb 225 eiro.

 Drošības nauda ir jāieskaita “Pašvaldības vēlēšanu komisijas depozīta kontā drošības naudai”  LV83TREL980230805900B  Valsts kasē.

Vēlēšanu komisija pieņems tikai tādus kandidātu sarakstus, kuru iesniedzēji par attiecīgo sarakstu speciālā domes vēlēšanu komisijas kontā būs iemaksājuši drošības naudu.

Drošības nauda tiks pilnībā atmaksāta, ja kandidātu saraksts domē iegūs vismaz vienu deputāta vietu. Ja dalība vēlēšanās nebūs veiksmīga, drošības nauda pēc vēlēšanām tiks ieskaitīta pašvaldības budžetā.

Iesniedzot kandidātu sarakstu, lūgums pievienot arī aizpildītu iesniegumu par drošības naudas atmaksu.

Komisijas lēmums par saraksta pieņemšanu

Vienas dienas laikā pēc saraksta iesniegšanas vēlēšanu komisija pieņems lēmumu, vai kandidātu saraksts ir pieņemts un reģistrēts vēlēšanām. 

Pēc tam, kad komisija sēdē ir lēmusi, ka saraksts ir pieņemts vēlēšanām, to vairs nedrīkst ņemt atpakaļ un tajā nedrīkst izdarīt nekādus grozījumus. Pēc saraksta pieņemšanas grozījumus kandidātu sarakstā drīkst veikt tikai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija, izsvītrojot pieteiktos kandidātus vēlēšanu likumā noteiktajos gadījumos vai izdarot tehniska rakstura labojumus.

Uz augšu