Blontu ēkas pārbūve tuvojas noslēgumam

Jau iepriekš pašvaldība informēja, ka septembrī tika uzsākta noliktavas ēkas, kas atrodas Darbnīcu ielā 6, Blontu ciemā, Ciblas novadā, pārbūve.

 Ēka, kuras kopējā platība ir 1666 m2, pārbūvējot tiek pielāgota uzņēmējdarbības vajadzībām.

Būvdarbi norit pēc plāna, ik mēnesi būvnieks atskaitās par paveiktiem darbiem. Uz vietas būvuzraudzību veic SIA „BaltLine Globe” būvuzraugs Uldis Stuklis, kas uztur regulāru kontaktu ar pašvaldību, informējot par darbu gaitu.

Pārbūves laikā notiek būvsapulces, kas tiek sasauktas pēc vajadzības, kad jārisina kādi jautājumi.

Fotogŗāfiju autors: būvuzraugs Uldis Stuklis

Šobrīd var teikt, ka ir paveikti galvenie darbi un palikuši vien iekštelpu darbi, kas jau drīzumā arī tiks izpildīti pilnā apjomā.

Šobrīd ir nomainīts jumts, ielikti vārti, atjaunotas grīdas, sienas, griesti. Tuvākie darbi ir ventilācijas un apkures sistēmu izbūve. Pārbūves darbi jāpabeidz līdz maijam.

Ēkas teritorija ir iežogota. Lūdzam iedzīvotājus ievērot drošības prasības un nenākt būvlaukuma teritorijā!

Projekts “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” (Nr. 5.6.2.0/20/I/007) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.

Mārīte Romanovska, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu