Izsolē tiek piedāvāts nekustamais īpašums “Ezersala”

Ludzas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu ‘’EZERSALA’’ ar kadastra Nr. 6898 008 0143, kas  sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0143 42,7 ha platībā  (ar mežaudzi) un 7 nedzīvojamām ēkām. Īpašums atrodas Zvirgzdenes pagastā.

Izsolāmā objekta nosacītā cena –  96 000 eiro.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz līdz š.g. 25.augustam.

Plašāka informācija – pielikumā.

Uz augšu